Pengertian Pengurusan Harta Pusaka, Wasiat, Hibah dan Wakaf dalam Perancangan Kewangan Islam ( Wealth Distribution in Islamic Financial Planning )

Pengertian Pusaka

Harta pusaka ialah harta benda yang ada selepas kematian seseorang. Dalam bahasa arab pusaka  disebut sebagai Al-Irth, Al-Wirth atau Al-Wirath ianya mempunyai kesamaan dengan maksud warisan. Harta warisan / peninggalan disebut Al-Mirath. Harta pusaka ini kemudianya akan dibahagikan kepada waris yang berhak selepas menunaikan tuntutan terhadap orang  yang meninggal dunia.

Pengertian Wasiat

Dari segi bahasa, wasiat berasal daripada perkataan ‘wassa’ yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Manakala wasiat dari segi istilah pula ialah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak.

Pengertian Hibah

Hibah ialah hadiah ( gift ) yang diberikan kepada seseorang. Hibah pada istilah syarak ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

Pengertian Wakaf

Dari sudut bahasa wakaf beerti menahan. Maksudnya menahan harta dari diperjualbelikan atau digunakan sehingga habis. Dengan sedemikian harta itu tetap kekal. Menurut syara’ada pelbagai pendapat antaranya wakaf ialah menahan harta dan memberikan manfaat ( kepada orang lain ) di jalan Allah

Leave a Reply